Cookievoorkeuren
InstellingenIk ga akkoord

Aansprakelijkheidsuitsluiting

1. INHOUD VAN HET ONLINE-AANBOD

De auteur biedt geen enkele waarborg voor de actualiteit, juistheid, volledigheid of kwaliteit van de beschikbaar gestelde informatie. De auteur aanvaardt principieel geen aansprakelijkheid voor schade van materiële of ideële aard, ontstaan door het gebruik of het niet-gebruik van de aangeboden informatie resp. het gebruik van foutieve en onvolledige informatie, voor zover van de kant van de auteur geen sprake is van aantoonbare opzettelijke of grof nalatige schuld. Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en niet-bindend. De auteur behoudt zich nadrukkelijk het recht voor, delen van de pagina’s of het gehele aanbod zonder separate aankondiging te wijzigen, aan te vullen, te wissen of de publicatie tijdelijk of definitief in te trekken.

2. VERWIJZINGEN EN LINKS

Bij directe of indirecte verwijzingen naar internetpagina’s van derden (links), die buiten de verantwoording van de auteur vallen, treedt uitsluitend een verantwoordelijkheidsverzekering in kracht indien de auteur van de inhoud op de hoogte was en het voor hem technisch mogelijk en redelijk zou zijn, het gebruik in geval van onwettige inhoud te verhinderen. De auteur verklaart hiermee nadrukkelijk, dat op het tijdstip van het plaatsen van de link geen illegale inhoud op de aan te linken pagina’s herkenbaar was. Op de huidige en toekomstige vormgeving, de inhoud of het auteurschap van de aangelinkte/gekoppelde pagina’s heeft de auteur geen enkele invloed. Daarom distancieert hij zich uitdrukkelijk van alle inhoud van alle aangelinkte/gekoppelde pagina’s die na het plaatsen van de links werden gewijzigd. Deze vaststelling geldt voor alle in het eigen internetaanbod geplaatste links en verwijzingen alsook voor bijdragen door derden in gastenboeken, discussieforums en mailinglijsten die door de auteur zijn opgesteld. Voor illegale, foutieve of onvolledige inhoud en in het bijzonder voor schade, die uit het gebruik of het niet-gebruik van dergelijke, aangeboden informatie ontstaat, is alleen de aanbieder van de pagina, waarnaar verwezen wordt, aansprakelijk, niet diegene, die via links slechts naar de betreffende publicatie verwijst. verweist.

3. AUTEURS- EN KENTEKENRECHT

De auteur tracht in alle publicaties de auteursrechten van de gebruikte grafieken, toondocumenten, videosequenties en teksten in acht te nemen, door hem zelf opgestelde grafieken, toondocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken of op licentie vrije grafieken, toondocumenten, videosequenties en teksten terug te grijpen. Alle in het internet aanbod vermelde en eventueel door derden beschermde handels- en fabrieksmerken zijn onbeperkt onderworpen aan de bepalingen van het desbetreffende geldige kentekenrecht en het eigendomsrecht van de desbetreffende geregistreerde eigenaars. Alleen op grond van het feit dat het handelsmerk genoemd wordt kan niet de conclusie worden getrokken dat handelsmerken niet door rechten van derden worden beschermd! Het copyright voor gepubliceerde, door de auteur zelf geproduceerde objecten blijft uitsluitend bij de auteur van de pagina’s. Reproductie of het gebruik van dergelijke grafieken, toondocumenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is zonder uitdrukkelijke toestemming van de auteur niet toegestaan.

4. GEGEVENSBESCHERMING

Indien binnen het internet aanbod de mogelijkheid bestaat persoonlijke of commerciële gegevens (e-mailadressen, namen, adressen) in te voeren, worden deze gegevens door de gebruiker uitsluitend op vrijwillige basis vrijgegeven. De gebruikmaking en betaling van alle aangeboden diensten is – voor zover technisch mogelijk en redelijk – ook toegestaan zonder vermelding van dergelijke gegevens resp. onder vermelding van geanonimiseerde gegevens of een pseudoniem. Het gebruik door derden van in het kader van het impressum of vergelijkbare gegevens openbaar gemaakte contactgegevens zoals adressen, telefoon- en faxnummers alsook e-mailadressen voor het toezenden van niet uitdrukkelijk aangevraagde informatie is niet toegestaan. Wij behouden ons bij het overtreden van dit verbod expliciet het recht voor juridische stappen te ondernemen tegen de verzender van zogenaamde spammails.

5. RECHTSKRACHT VAN DEZE AANSPRAKELIJKHEIDSUITSLUITING

Deze aansprakelijkheidsuitsluiting dient gezien te worden als deel van het internet aanbod, waarop van deze pagina uit werd verwezen. Voor zover delen of afzonderlijke formuleringen van deze tekst niet, niet meer of niet volledig met de geldende rechtspositie zouden overeenstemmen, blijven de overige delen van het document qua inhoud en geldigheid daardoor onaangetast.

6. GOOGLE ANALYTICS

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op uw computer worden geplaatst) om de website-exploitant te helpen analyseren hoe de site gebruikt wordt. De gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar Google en door hen opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website zult kunnen benutten. Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor.